top of page
Hilde-klippet.jpg

Hilde Vale

Erfaring

Advokat Vale er en av Norges mest erfarne ekspropriasjonsadvokater med 30 års erfaring som advokat fra et stort antall tvister innenfor eiendomsrett for private grunneiere, spesielt innen ekspropriasjonsretten med utenrettslige innløsninger av eiendom og rettslig skjønn (bolig, næring og landbruk).

Som advokat har Vale i tillegg omfattende erfaring fra fast eiendoms rettsforhold, generelt. Derunder tvist om servitutter/rettigheter og eiendomsgrenser, jordskiftesaker (også med samferdselsjordskifte), odelssaker, tomtefeste, plan- og bygningsrett, samt saker for borettslag og sameier. Vale har prosedert innenfor disse rettsområdene i alle rettsinstanser.

De siste 10-15 årene har Vale i hovedsak kun påtatt seg ekspropriasjonssaker. Hun har blant annet hatt en lang rekke skjønn og utenrettslige innløsninger ifm nye E 18 og dobbeltspor for jernbane gjennom Vestfold-Telemark og Østfold, samt E 16 gjennom Buskerud og Oppland. Hun har dessuten hatt ekspropriasjonssaker i forbindelse med riksveisutbygginger på Vestlandet, Trøndelag og i Nord-Norge.

Vale tar saker for private grunneiere som er gjenstand fra ekspropriasjon fra offentlig myndighet (Statens vegvesen, Bane Nor, Nye Veier, fylkeskommuner og kommuner). Hun tar ikke på seg oppdrag for det offentlige som ekspropriant mot private.

Vale har hatt en rekke prosedyreoppdrag for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett. I hovedsak innenfor ekspropriasjonsretten. I denne sammenheng kan for eksempel nevnes;

Høyesterett

HR-2010-812, Rt 2010 side 577 - tomtefeste (tomtefestelovens § 15)
HR-2000-1054, Rt 2001 side 656 - byggeområde, strøkspris (ekspropriasjonserstatningsloven § 5)

Lagmannsrett
RG 2011 - s.756. LA-2010-65001, RG-2011-756 - Ringdal - E 18 gjennom Vestfold
LA-2009-56940, (Statens anke til HR ikke tillatt fremmet), - Bommestad - E 18 gjennom Vestfold
LA-2005-012716, Ny ungdomsskole i Skien over dyrka mark. Kommunen anførte dyrka mark pris kr 12 pr m2. Lagmannsretten fastsatte til slutt kr 220 pr m2:
https://www.ta.no/nyheter/godtar-tomtedom/s/1-111-1800393 og
https://www.ta.no/grenland/ny-runde-om-tomteprisen/s/1-111-1730151
RG 1999 side 532, LA-1997-479, Sande - Dobbeltspor gjennom Sande, Vestfoldbanen

Tingrett

NETE-2019-18-100010SKJ, E 18 - Langangen, Porsgrunn. Gjenervervserstatning gitt ved boliginnløsning 
RING-2016-111141SKJ, E 16 - Jevnaker, Ringerike. Gjenervervserstatning gitt ved boliginnløsning 

Vale har også lang erfaring med avtaler og generell kontraktsrett rundt fast eiendom, med inngåelse av avtaler mellom grunneiere og profesjonelle private utbyggere, derunder plan- og bygningsrett.

Tidligere praksis

2019 - : Advokat og partner i Advokatfirma Vale & Co
2004 - 2019 : Advokat og partner i Advokatfirma Vale & Kjeldsberg
2001 - 2004: Advokat og partner i Advokatfirma Norlaw.
1997 - 2001: Advokat og partner i Advokatfirma Torkildsen, Tennøe & Co.
1991 – 1997: Advokat og senere partner i Advokatfirma Blomseth, Kristiansen, Solberg & Vale.
1990 – 1991: Advokatfullmektig i Norges boligbyggerlags landsforbund ( NBBL ).

Utdannelse

Cand. jur, Universitetet i Oslo, 1990
Advokatbevilling 1992

bottom of page